Zobacz uwiecznione przez nas chwile...

...więcej w naszym portfolio

Poznajmy się bliżej...

…na­­sza pra­­ca to lu­­dzie. Ich emo­­cje, ich prze­­ży­­cia, ich wzru­­sze­­nia.
Utr­wa­­la­­my to co dla nich naj­wa­ż­nie­j­sze, tak by za ja­­kiś czas mo­­gli przy­­po­­m­nieć so­­bie fra­g­me­n­ty wła­­snej hi­­sto­­rii.
Do ka­ż­de­­go klie­n­ta pod­cho­­dzi­­my in­­dy­­wi­­du­­a­l­nie i z pe­ł­nym za­­a­n­ga­­żo­­wa­­niem,
a na­­sze do­­świa­d­cze­­nie i kre­­a­ty­w­ność po­­zwa­­la na two­­rze­­nie nie­­tu­­zi­n­ko­­wych prac.
Fotografia ślubna, zdjęcia w plenerze, zdjęcia ślubne – to właśnie FLC Studio.

Oferta stworzona dla Was...

Reportaż Foto
II Fotografów

Pakiet zawiera:

 • Przy­­go­­to­­wa­­nia u pa­n­ny i pa­­na mło­­de­­go je­d­no­­cze­­śnie
 • Bło­­go­­sła­­wie­­ństwo oraz do­­jazd do ko­­ścio­­ła
 • Ce­­re­­mo­­nia w ko­­ście­­le
 • Ży­­cze­­nia
 • Zdję­­cia z przy­­ję­­cia we­­se­l­ne­­go
 • Zdję­­cia gru­­po­­we i ro­­dzi­n­ne
 • Ple­­ner, zdję­­cia np. ze świa­d­ka­­mi itp.
 • Zdję­­cia w no­c­nej sce­­ne­­rii
 • Za­­ba­­wa we­­se­l­na z ocze­­pi­­na­­mi włą­cz­nie

 • Minimum 900 zdjęć po autorskiej obróbce
 • Indywiudalna galeria Internetowa
 • Eleganckie drewniane pudełko zawierające:
  – 100 odbitek w formie 15×21 cm
  – Pendrive z fotografiami w pełnej rozdzielczości

Reportaż Foto
I Fotograf

Pakiet zawiera:

 • Przy­­go­­to­­wa­­nia u pa­n­ny i pa­­na mło­­de­­go je
 • Bło­­go­­sła­­wie­­ństwo oraz do­­jazd do ko­­ścio­­ła
 • Ce­­re­­mo­­nia w ko­­ście­­le
 • Ży­­cze­­nia
 • Zdję­­cia z przy­­ję­­cia we­­se­l­ne­­go
 • Zdję­­cia gru­­po­­we i ro­­dzi­n­ne
 • Ple­­ner, zdję­­cia np. ze świa­d­ka­­mi itp.
 • Zdję­­cia w no­c­nej sce­­ne­­rii
 • Za­­ba­­wa we­­se­l­na z ocze­­pi­­na­­mi włą­cz­nie

 • Minimum 600 zdjęć po autorskiej obróbce
 • Indywiudalna galeria Internetowa
 • Eleganckie drewniane pudełko zawierające:
  – 100 odbitek w formie 15×21 cm
  – Pendrive z fotografiami w pełnej rozdzielczości

NAWIGACJA

ZNAJDŹ NAS NA

FOTO FLC STUDIO fotografia film ślubny wesele ślub fotograf reportaż